Амжилтуудаас
  • БМИҮЗ-өөс “Магадлан итгэмжлэгдсэний гэрчилгээ” 1999

  • БМИҮЗ-өөс 2 дахь удаагаа “Магадлан итгэмжлэгдсэний гэрчилгээ” 2005

  • Монголын эмэгтэйчүүдийн академи, НЗДТГ-аас “Шилдэг байгууллага” 2006

  • Монголын эмэгтэйчүүдийн академи, НЗДТГ-аас “Шилдэг байгууллага” 2007

  • МИДСК-ын гишүүний гэрчилгээ 2009

  • БСШУЯ-аас аттестатчиллын гэрчилгээ 2012

  • Монголын залуу сэтгүүлчийн хөгжлийн холбооны “Best of Mongolia 2012” олон нийтийн санал асуулгаар оны “Шилдэг хувийн хэвшлийн их дээд сургууль” 2012

  • Монголын сурагчдын холбооноос “Монголын шилдэг топ сургууль 2014”

  • БМИҮЗөвлөлөөс “Гишүүнчлэлийн батламж” 2015

  • БМИҮЗ-өөс 3 дахь удаагаа “Магадлан итгэмжлэгдсэний гэрчилгээ” 2018

©2018 Орхон Их Сургууль