Клуб, групп

Тус сургууль өнгөрсөн жилүүдэд 23 удаа төгсөлт хийж нийт 8000 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэн гаргаад байгаа бөгөөд тэдний 90 хувь нь  ажлын байраар хангагдсан буюу үргэлжлүүлэн суралцаж байна.

©2018 Orkhon University