Алсын хараа

Инноваци эрдэм шинжилгээ судалгаанд суурилсан, чанартай хөтөлбөр, онол дадлага хосолсон заах арга зүй, мэргэжлийн сургалттай Азийн тэргүүлэгч их сургууль болно.

Эрхэм зорилго

Даяаршлын эрин үед нээлттэй, харилцан идэвхтэй сургах орчинд инновацид тулгуурласан, чанартай сургалт, судалгаа, үйлчилгээгээр бие даан сурч боловсрох эрмэлзэлтэй манлайлагч бэлтгэх сургууль байна.

Үнэт зүйл 

O - openness - нээлттэй, ил тод байдал 

R - responsibility - хариуцлага

K - knowledge - мэдлэг

H - honesty - үнэнч тууштай байдал

O - outstanding /original - шилдэг/хосгүй байдал

N - noteworthy - онцгой, сонирхол

©2018 Орхон Их Сургууль