ОРХОН ИХ СУРГУУЛИЙГ 2019-2021 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ОЙРЫН ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ