БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын хэлбэр: Өдөр /4 жил/

 • Аялал жуулчлал

 • Аялал жуулчлалын менежмент

 • Багш, Бага ангийн боловсрол

 • Багш, Байгалийн ухааны боловсрол

 • Багш, гадаад хэлний боловсрол

 • Багш, Монгол хэл-уран зохиолын боловсрол

 • Багш, Сургуулийн өмнөх боловсрол

 • Банк

 • Бизнесийн удирдлага

 • Бичиг хэрэг, оффисийн ажил

 • Гадаад хэлний орчуулга

 • Жүжиглэх урлаг

 • Зочлох үйлчилгээ

 • Найруулах урлаг

 • Нийгмийн ажил

 • Нягтлан бодох бүртгэл

 • Олон улс, орон судлал

 • Санхүү

 • Сэтгүүл зүй

 • Сэтгэл судлал

 • Төрийн удирдлага

 • Цахилгааны инженер

 • Эдийн засаг

 • Эрх зүй

Сургалтын хэлбэр: Орой /2.5 жил/

 • Гадаад хэлний орчуулга

 • Нягтлан бодох бүртгэл

 

Сургалтын хэлбэр: Эчнээ/2.5-3.5 жил/

 • Багш, Сургуулийн өмнөх боловсрол

 • Нийгмийн ажил

 • Нягтлан бодох бүртгэл

 • Эрх зүй

©2018 Орхон Их Сургууль